បទបង្ហាញស្តីពី ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៦៤ ទៅកាន់ពុទ្ធមណ្ឌលកម្ពុជា

កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែមករា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ទៅកាន់ពុទ្ធមណ្ឌលកម្ពុជា…

អានបន្ថែម