លិខិតអបអរសាទរ

អបអរសាទរ និងកោតសរសើរដោយស្មោះចំពោះសិស្សានុសិស្សក្នុងឱកាសដែលទទួលបានជ័យលាភីក្នុងកម្មវិធីប្រកួតសមត្ថភាពការគិតរបស់កុមារ Think! Think! World Cup!