ចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩!

ដើម្បីទប់ស្កាត់ហានិភ័យនៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងប្រៃសណីយ៍…

អានបន្ថែម