អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីសុខភាព ក្រោមប្រធានបទ “ទទួលពន្លឺព្រះអាទិត្យបានត្រឹមត្រូវ ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សុខភាព”

អត្ថបទដោយ : ប៉ែន ពន្លឺ #MJQE#AmericanInterconSchool មនុស្សគ្រប់គ្នាធ្លាប់បានដឹងរួចមកហើយពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្តាលមកពីឥទ្ធិពលនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យ…

Continue reading