ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៥០ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨

គណៈគ្រប់គ្រង​សាលារៀននឹងរៀបចំដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨ ទាំងអស់ចុះធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅស្ថានីយផលិត ពូជត្រី ៧មករា ស្ថិតនៅផ្លូវជាតិលេខ២១ ភូមិព្រែកខ្សេវ…

Continue reading