ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ ថ្នាក់ទី៩

កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះថ្នាក់ទី៩បានប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ នៅតាមអគារសិក្សារៀងៗ​ខ្លួន​ដោយភាពតឹងរ៉ឹងបំផុត តាមការណែនាំរបស់មន្ទីរអប់រំ…

Continue reading