ទិវាកីឡាលើកទី៣ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា

កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់​គ្រង​សាលារៀនបានរៀបចំទិវាកីឡាលើកទី៣ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី១…

Continue reading