ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៧០ ទៅកាន់សួនសត្វភ្នំពេញសាហ្វារី សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៥

គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៧០ សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី៥ គ្រប់សាខាទៅកាន់…

Continue reading

កម្មវិធីចុះកម្មសិក្សាលើកទី៨ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា ទៅកាន់កន្លែងកម្សាន្តសម្រាប់កុមារ (Doozii)

កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រង ​សាលារៀន​បានរៀបចំដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា…

Continue reading

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៦៦ ទៅកាន់សារមន្ទីរជាតិរបស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤

កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប        អាមេរិកាំង សាខាចោមចៅ…

Continue reading