បទបង្ហាញស្តីពីលក្ខណសម្បត្តិ តួនាទី និងភារកិច្ចប្រធាន អនុប្រធានថ្នាក់

រៀងរាល់ដើមឆ្នាំសិក្សា សម្រាប់កម្រិតថ្នាក់ទី៣ ដល់ទី១២ តែងតែមានការជ្រើសតាំងប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់ ដូចនេះហើយ…

Continue reading

សិក្ខាសាលាស្ដីពី៖ ការស្វែងយល់ និងជួយកុមារដែលមានតម្រូវការពិសេស

សិក្ខាសាលាស្ដីពី៖ ការស្វែងយល់ និងជួយកុមារដែលមានតម្រូវការពិសេសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី១២…

Continue reading

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាបុរេសំណេរ

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាបុរេសំណេរ ការស្គាល់ព្យញ្ជនៈ “ក” ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា…

Continue reading

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ វេយ្យាករណ៍គុណនាមសំណួរ ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី៦…

Continue reading

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្រ្ត

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្រ្ត វិញ្ញាណប្រាំរបស់ខ្ញុំ ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី៦…

Continue reading

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា វិធីបូកចំនួនមានលេខ៥ខ្ទង់ នឹង៤ខ្ទង់ ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា…

Continue reading

បទបង្ហាញស្តីពី ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៥៨ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចោមចៅ

កាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលាបានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៥៨ ទៅកាន់វត្តហរិរក្សរាជិនី…

Continue reading