បទបង្ហាញស្ដីពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៦៥ ទៅកាន់កាន់វត្តហរិរក្សរាជិនី ហៅវត្តវាំងចាស់

កាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន បានធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពី…

Continue reading

ការធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី៖ ការបម្រែលបម្រួលវ័យក្មេងប្រុស និងក្មេងស្រី

កាលពីថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ ក្រុមប្រឹក្សាសិក្សាសាលា បានរៀបចំធ្វើបទបង្ហាញស្តីអំពី…

Continue reading

បទបង្ហាញស្តីពី ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៦៤ ទៅកាន់ពុទ្ធមណ្ឌលកម្ពុជា

កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែមករា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ទៅកាន់ពុទ្ធមណ្ឌលកម្ពុជា…

Continue reading

បទបង្ហាញស្តីពី ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់រមណីយដ្ឋាន ភ្នំឈើកាច់ និងវត្តវិហារធំ

កាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់រមណីយដ្ឋាន…

Continue reading

បទបង្ហាញស្តីពីលក្ខណសម្បត្តិ តួនាទី និងភារកិច្ចប្រធាន អនុប្រធានថ្នាក់

រៀងរាល់ដើមឆ្នាំសិក្សា សម្រាប់កម្រិតថ្នាក់ទី៣ ដល់ទី១២ តែងតែមានការជ្រើសតាំងប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់ ដូចនេះហើយ…

Continue reading

សិក្ខាសាលាស្ដីពី៖ ការស្វែងយល់ និងជួយកុមារដែលមានតម្រូវការពិសេស

សិក្ខាសាលាស្ដីពី៖ ការស្វែងយល់ និងជួយកុមារដែលមានតម្រូវការពិសេសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី១២…

Continue reading