សិស្ស​ក្រោម​មត្តេយ្យ ​ ​មត្តេយ្យ​ និងថ្នាក់ទី១​រៀន​បោះ​តែនតិ៍

    កាលពី​ថ្ងៃទី​២៦ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០២០ គណៈ​គ្រប់គ្រង​សាលា​បាន​រៀបចំ​កម្មវិធី​បោះ​តែនតិ៍​សម្រាប់សិស្សានុសិស្ស​ក្រោម​មត្តេយ្យ​​មត្តេយ្យ​…

អានបន្ថែម