កម្មវិធីបំណិនជីវិតបោះតែនតិ៍ សម្រាប់សិស្សនុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ មត្តេយ្យសិក្សា និងថ្នាក់ទី១

ក្រៅពីការសិក្សាក្នុងថ្នាក់ សាលារៀន អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​ បានរៀបចំកម្មវិធីបោះតែនតិ៍សម្រាប់ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ…

Continue reading