កម្មវិធីបោះតែនិ៍ សម្រាប់សិសស្សានុសិស្សថ្នាក់មតេ្តយ្យសិក្សា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចោមចៅ

កាលពី​ថ្ងៃទី​២៤ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០២១ គណៈ​គ្រប់គ្រង​សាលា​នៃ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង…

Continue reading

កម្មវិធីបោះតែនិ៍ សម្រាប់សិសស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចោមចៅ

កាលពី​ថ្ងៃទី​២៣ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០២១ គណៈ​គ្រប់គ្រង​សាលា​នៃ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង…

Continue reading