កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី៖ ស៊ុបស៊ីឈ័ន មីឆាអុីតាលី បាយឆាសាច់គោ និងបង្អែមបបរពោត

កាលពីថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលា និងលោកគ្រូបានរៀបចំកម្មវិធី​បំណិន​ជីវិត…

Continue reading

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី៖ តុងយាំគ្រឿងសមុទ្រ ខាត់ណាទឹកភ្នែក និងបបរត្នោត

កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលា និងលោកគ្រូបានរៀបចំកម្មវិធី​បំណិន​ជីវិត…

Continue reading

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី នំប៉័ងដាក់ទឹកដោះគោខាប់ និងទឹកដោះគោសូកូទ្បាសម្រាប់ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ១និង២

កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា អ្នកគ្រូ  ទិន  ស៊ីដែត បាន​ដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ​…

Continue reading