សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ដំណាលត្រង់នៃពន្លឺ

កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប…

Continue reading

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ សៀគ្វី តជាស៊េរី និងតជាខ្នែង

កាលពីថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប…

Continue reading

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨ មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ទង្វើមេដែកអចិន្ត្រៃយ៍

កាលពីថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប…

Continue reading

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ លក្ខណៈរបស់លោហៈ

កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប…

Continue reading

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២A មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ យថាប្រភេទរបស់អង់ស៊ីម

កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូហឿន ពិសិដ្ឋ ជាគ្រូឯកទេសជីវវិទ្យានៃសាលារៀន…

Continue reading

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ប្រតិកម្មគីមី

កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

Continue reading

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ទង្វើអ៊ីដ្រូសែន

កាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប…

Continue reading