អ.ស.ហ អនុញ្ញាតជាគោលការណ៍លើសំណើសុំបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសាធារណះរបស់ក្រុមហ៊ុន ​សែល​កាត របស់អ្នកឧកញា គិត ម៉េង និងក្រុមហ៊ុន​ ម៉េងលី​ ជេ. ​គួច​ អេឌៀខេសិន ម.ក

អ.ស.ហ អនុញ្ញាតជាគោលការណ៍លើសំណើសុំបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសាធារណះរបស់ក្រុមហ៊ុន ​សែល​កាត របស់អ្នកឧកញា គិត ម៉េង…

Continue reading