ទំនាក់ទំនង

ទំព័រដើម / ទំនាក់ទំនង

សាខាចោមចៅ

 អាសយដ្ឋាន:

 ទូរស័ព្ទលេខ:
(៨៥៥) ២៣ ៩១៤​ ៨៨៨
(៨៥៥) ២៣ ៩២៩ ០៨៨
(៨៥៥) ១២​ ៧៤៥ ៨៧៣
(៨៥៥)​ ១២​ ៩០៥​ ៩៩៧
(៨៥៥) ៩៣ ៥៣៤ ៨៣៥

 សារអេឡិចត្រូនិក:
info@ais.edu.kh

 គេហទំព័រ:
www.ais.edu.kh

 តាមដានពួកយើង:
icon icon icon icon icon icon icon