សាខាចោមចៅ

Address:

 #222 & 520, Veng Sreng Street, Phum Chrey Kaong, Sangkat Choam Chao, Khan Pou Senchey, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.

Contact:

+855 23 914 888
+855 23 929 088
+855 12 745 873
+855 12 905 997
+855 93 534 835