អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការងារ និងអាជីវកម្ម ក្រោមប្រធានបទ “គន្លឹះចំនួន៥ ដើម្បីកំណត់គោលដៅច្បាស់លាស់”

អត្ថបទដោយ : សុង ចរិយា #MJQE#AmericanInterconSchool មិនថាអ្នកចង់កំណត់គោលដៅសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក…

Continue reading

ប្រឡងពាក់កណ្ដាលឆមាសលើកទី១ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ ដល់ទី១២

កាលបរិច្ឆេទ​ប្រឡងពាក់កណ្ដាលឆមាសលើកទី១គឺ​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ​ដល់​ថ្ងៃ​១៣​ ​ខែមករា​ ​ឆ្នាំ​២​០​២​១​ ​សិស្សានុសិស្ស​ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ ដល់ទី១២ទាំងអស់​…

Continue reading