ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

៣១
សីហា
២០២៤
ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រ ថ្នាក់ទី៦ និងទី៩ ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤
២៨
សីហា
-
៣០
សីហា
២០២៤
កម្មវិធីរៀនត្រៀមសម្រាប់ការប្រទ្បងទ្បើងថ្នាក់ និងកម្មវិធីរៀនត្រៀមសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី២០២៤-២០២៥
២៨
សីហា
-
៣០
សីហា
២០២៤
ហ្វឹកហាត់កីទ្បាសិស្សក្នុងអំទ្បុងវិស្សមកាល (បង់ថ្លៃសិក្សា)
១៩
សីហា
២០២៤
ប្រកាសលទ្ធផលប្រទ្បងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤
១២
សីហា
-
១៣
សីហា
២០២៤
ប្រទ្បងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤
សីហា
២០២៤
ចែកសៀវភៅតាមដានការសិក្សាបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២
២៩
កក្កដា
-
៣១
កក្កដា
២០២៤
ប្រទ្បងសងឆមាសលើកទី២ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២
២៧
កក្កដា
២០២៤
ពិធីជួបជុំបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤ ថ្នាក់ទី១ ដល់ទី១២ (ចែកសៀវភៅតាមដានថ្នាក់ទី​១ ដល់ទី៦)
២៦
កក្កដា
២០២៤
ពិធីបិទបវេសនកាល តាមសាខា
២៦
កក្កដា
២០២៤
ពិធីជួបជុំបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និង ថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា (ចែកសៀវភៅតាមដាន)
២៣
កក្កដា
-
២៥
កក្កដា
២០២៤
ប្រទ្បងឆមាស​លើកទី២ ថ្នាក់ទី៧​ ដល់ទី១២
២០
កក្កដា
២០២៤
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា​ ថ្នាក់ទី៦
២០
កក្កដា
២០២៤
ពិធីជួបជុំជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ គ្រប់កម្រិតថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤
១៦
កក្កដា
២០២៤
កិច្ចប្រជុំប្រធាន​ និងអនុប្រធានថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២
១៣
កក្កដា
២០២៤
ប្រទ្បងសងឆមាសទី២ មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីទ្បា (គ្រប់កម្រិត)
១៣
កក្កដា
២០២៤
ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រ ថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា ឆ្នាំសិក្សា​២០២៣-២០២៤