ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

២៧
កុម្ភះ
២០២៤
សិក្ខាសាលាស្ដីអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ថ្នាក់ទី10 ដល់ទី12
២៤
កុម្ភះ
២០២៤
កម្មវីធីជំនួបមាតាបិតា ឬអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្ស (លើកទី1)
២៣
កុម្ភះ
២០២៤
ការប្រកួតចំណេះដឹងវប្បធម៌-អរិយធម៌ខ្មែរ ម៉េងលី ជេ.គួច លើកទី10 ថ្នាក់ទី7 ដល់ទី12
២១
កុម្ភះ
២០២៤
កិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់ទី3 ដល់ទី6
២០
កុម្ភះ
២០២៤
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី3
១៩
កុម្ភះ
-
២១
កុម្ភះ
២០២៤
ប្រទ្បងសងប្រចាំខែកុម្ភៈ ថ្នាក់ទី7 ដល់ទី12
១៧
កុម្ភះ
២០២៤
ប្រទ្បងសងប្រចាំខែកុម្ភៈ មិខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីទ្បា​ (គ្រប់កម្រិតថ្នាក់)
១៥
កុម្ភះ
២០២៤
សិក្ខាសាលាស្ដីអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ថ្នាក់ក្រោមមត្តរយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី6
១៥
កុម្ភះ
-
១៧
កុម្ភះ
២០២៤
ប្រទ្បងប្រចាំខែកុម្ភៈ​ ថ្នាក់ទី7 ដល់ទី12
១៤
កុម្ភះ
-
១៦
កុម្ភះ
២០២៤
ប្រទ្បងសងប្រចាំខែកុម្ភៈ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី6
កុម្ភះ
-
កុម្ភះ
២០២៤
ប្រទ្បងប្រចាំខែកុម្ភៈ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី6
កុម្ភះ
២០២៤
ប្រទ្បងប្រចាំខែកុម្ភៈមុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីទ្បា (គ្រប់កម្រិតថ្នាក់)
កុម្ភះ
២០២៤
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី7
៣១
មករា
២០២៤
សិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសសិស្សថ្នាក់ទី12 ស្ដីពីការត្រៀមប្រទ្បងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
៣០
មករា
-
៣១
មករា
២០២៤
បទបង្ហាញស្ដីពីបម្រែបម្រួលវ័យក្មេងប្រុស និងក្មេងស្រី ថ្នាក់ទី5 ដល់ទី8
២៥
មករា
២០២៤
ទិវាកីទ្បាសម្រាប់កុមារ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា