ព័ត៌មានសាលា

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ជាកន្លែងផ្តល់គុណភាពអប់រំល្អបំផុតជាមួយបរិស្ថានល្អ បរិក្ខាអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប សាខានីមួយៗនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង គឺជាកន្លែងល្អប្រសើរសម្រាប់កូនលោកអ្នក។

ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

២៣
កក្កដា
-
២៥
កក្កដា
២០២៤
ប្រទ្បងឆមាស​លើកទី២ ថ្នាក់ទី៧​ ដល់ទី១២