ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

១៤
កុម្ភះ
-
១៦
កុម្ភះ
២០២៤
ប្រទ្បងសងប្រចាំខែកុម្ភៈ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី6
កុម្ភះ
-
កុម្ភះ
២០២៤
ប្រទ្បងប្រចាំខែកុម្ភៈ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី6
កុម្ភះ
២០២៤
ប្រទ្បងប្រចាំខែកុម្ភៈមុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីទ្បា (គ្រប់កម្រិតថ្នាក់)
កុម្ភះ
២០២៤
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី7
៣១
មករា
២០២៤
សិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសសិស្សថ្នាក់ទី12 ស្ដីពីការត្រៀមប្រទ្បងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
៣០
មករា
-
៣១
មករា
២០២៤
បទបង្ហាញស្ដីពីបម្រែបម្រួលវ័យក្មេងប្រុស និងក្មេងស្រី ថ្នាក់ទី5 ដល់ទី8
២៥
មករា
២០២៤
ទិវាកីទ្បាសម្រាប់កុមារ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា
២០
មករា
២០២៤
ប្រទ្បងសងពាក់កណ្ដាលឆមាសលើកទី1 មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីទ្បា (គ្រប់កម្រិតថ្នាក់)
១៨
មករា
២០២៤
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី2
១៨
មករា
-
២០
មករា
២០២៤
ប្រទ្បងសងពាក់កណ្ដាលឆមាសលើកទី1 ថ្នាក់ទី7 ដល់ទី12
១៥
មករា
-
១៧
មករា
២០២៤
ប្រទ្បងសងពាក់កណ្ដាលឆមាសទី1 (ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី6
១៥
មករា
-
១៧
មករា
២០២៤
ប្រទ្បងពាក់កណ្ដាលឆមាសលើកទី1 ថ្នាក់ទី7 ដល់ទី12
១៣
មករា
២០២៤
ប្រទ្បងពាក់កណ្ដាលឆមាសទី1 មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីទ្បា(គ្រប់កម្រិត)
មករា
២០២៤
កិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់ទី7 ដល់ទី12
មករា
-
១១
មករា
២០២៤
ប្រទ្បងពាក់កណ្ដាលឆមាសលើកទី1 ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី6
មករា
២០២៤
ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍